Watch 武动乾坤 Full Episode

AVAILABLE FORMATS
Download
Watch Now
  Free Download 720p 6,647 Kb/s
  HD - HD 4,184 Kb/s
  Full Full HD 7,993 Kb/s
武动乾坤
7/10 by 2 users
Title:武动乾坤
Genre: Drama, Sci-Fi & Fantasy, Action & Adventure
First Air Date: 2018-08-07
Last Air Date: 2018-08-16
Number of Seasons: 1
Number of Episodes: 30
Runtime: 45 min
Overview:
Stars: Yang Yang (Lin Dong), Crystal Zhang (Ying Huan Huan), Wang Likun (Ling Qing Zhu), Wu Chun (Lin Lang Tian), Ashton Chen (Lin Yan), Li rise (Teng Lei), Liu Ada (Mu Qian Qian), Haoyu Yang (as Master Yan)